گردهماي روساي ادارات اصناف سازمانهاي صنعت،معدن و تجارت سراسر كشور در تدوين سند راهبردي اصناف كشور

به گزارش اصناف ایران ، پیش نویس سند راهبردی اصناف كشور که با  توجه به الگوی swtجهت تدوین برنامه راهبردی اصناف ، با تشکیل كمیته وی‍ژه ای به ریاست یدالله صادقی و مسئولان ادامه مطلب ←